A. Listem (0)

Gizlilik Politikası

SAN ARITMA VE İNŞAAT .ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI


 POLİTİKANIN AMACI ve KAPSAMI


Bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası(“POLİTİKA”), www.saksisepetim.com’un(“Veri Sorumlusu) çevrimiçi ziyaretçi, üye, müşteri, (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerine işlenmesine ilişkin olarak söz konusu kişi gruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir.


1 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER


1.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme


Kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.


1.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama


Kişi gruplarının işlenen kişisel verilerinin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler  www.saksisepetim.com bünyesinde oluşturulur.


1.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme


Kişisel veriler açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir. Verilerin hangi amaçla işleneceği, aşağıda detaylı olarak yer almaktadır.


1.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma


Kişisel veriler öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.


1.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme


www.saksisepetim.com kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel veriler’ www.saksisepetim.com’un Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


Aşağıda ayrıca saklama sürelerine yer verilmiştir.


2 KİŞİ GRUPLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI


İlgili kişi gruplarının açık rızası, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini olanaklı kılan hukuka uygunluk sebeplerinden sadece bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yer alan diğer hukuka uygunluk sebeplerinden birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir.


Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerinden yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel veri olması halinde ise; aşağıda “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenebileceği Haller” başlığı içerisinde yer alan koşullar uygulanır.


Kişi grupları, işbu POLİTİKA ile işlenen kişisel verilerinin hangileri olduğu, kişisel verilerinin hangi amaçlarla ve hangi sebeplerle işlendiği, kişisel verilerinin hangi kaynaklardan toplandığı, bu kişisel verilerin kimlerle paylaşılacağı ve nasıl kullanılacağı gibi konular hakkında bilgilendirilir.


2.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi


Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, www.saksisepetim.com’un verisi işlenecek kişi gruplarının ayrıca açık rızasını almadan kişisel verilerini işler. Örneğin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca www.saksisepetim.com’a üyelik, ticari elektronik izni verilmesi, sipariş, ödeme, teslimat, ürüne ilişkin iptal veya iade gibi süreçlerde kişisel verilerin işlenmesi.


2.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması


Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişi grubunun kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilir.


2.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması


Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veriler işlenebilir. Örneğin www.saksisepetim.com’a üyelik işleminin gerçekleştirebilmesi için Üye’nin verdiği kişisel veriler.


2.4 Saksı Sepetim ‘un Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi


Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde açık rıza alınmaksızın kişi grubunun kişisel verileri işlenebilir. Örneğin herhangi bir ürün siparişi durumunda bu ürünün Üye’ye teslim edilmesi, satıcıya ürün bedelinin ödenmesi gibi.


2.5 Kişi Gruplarının Kişisel Verisini Alenileştirmesi


Kişi grubunun, kişisel verisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, açık rızaya gerek olmaksızın veriler işlenebilir. Örneğin Üye’nin internette, sosyal medya hesaplarında herkese açık olarak paylaşmış olduğu kişisel veriler, bu paylaşım iradesine uygun ve ölçüde olduğu takdirde işlenebilecektir.


2.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması


Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilir. Örneğin Üye’nin tüketici hakem heyetine yapmış olduğu bir şikayete istinaden alışveriş ile bilgilerinin bu şikayet dosyasına konulması.


2.7 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi


Kişi grubunun temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla www.saksisepetim.com’un meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın kişisel verileri işlenebilir. Örneğin Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla www.saksisepetim.com tarafından memnuniyet anketleri yapılması.


2.8 Kişi Grubunun Kişisel Verilerinin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi


Kişi grubunun kişisel verileri, yukarıda 1.1 - 1.7 maddelerinde belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenecektir.


3 ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER


Kişisel verilerin bir kısmı, “özel nitelikli kişisel veri” olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır.


3.1 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi


Özel nitelikli kişisel veriler, kişi grubunun açık rızası olması halinde, bu POLİTİKA’da belirtilen ilkeler ve gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilir.


3.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller


Özel nitelikli kişisel veriler, kişi grubunun açık rızası bulunmayan durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenebilecektir:


Kişi grubunun sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,


Kişi grubunun sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.


4 KİŞİ GRUBUNUN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ


Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişi grubu www.saksisepetim.com tarafından bilgilendirilir. Bu kapsamda www.saksisepetim.com’un irtibat kişisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişi gruplarının sahip oldukları haklar kendilerine bildirilir.


Kişi gruplarının, kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etmesi halinde,www.saksisepetim.com tarafından  kisiselverilerim@saksisepetim.com üzerinden gerekli bilgilendirme yapılır. www.saksisepetim.com’un web sayfasını ziyaret eden kullanıcılara işbu Politika ile, sayfayı ziyaret etmekle kalmayıp aynı zamanda Üye olan kullanıcılara ise hem bu Politika ile hem de Üyelik sayfasından bilgilendirmeler yapılmaktadır.


Saksı Sepetim İrtibat Kişisi:

Abdullah Özkaya

kisiselverilerim@saksisepetim.com 


5 KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ


Bu POLİTİKA kapsamında,www.saksisepetim.com tarafından kişi gruplarının aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileri işlenmektedir:


Kimlik Bilgisi


İletişim Bilgisi


Lokasyon Verisi


Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi


Finansal Bilgi


Özel Nitelikli Kişisel Veri


6 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI


6.1 İşlenme Koşulları


Kişisel veriler aşağıdaki koşullarla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu koşullar;


Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ilgili faaliyetin kanunlarda açıkça öngörülmesi,


Kişisel verilerinizin www.saksisepetim.com tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,


Kişisel verilerin işlenmesinin www.saksisepetim.com’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,


Kişisel verilerin kişi grubu tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde www.saksisepetim.com tarafından işlenmesi,


Kişisel verilerin www.saksisepetim.com tarafından işlenmesinin www.saksisepetim.com’un veya kişi gruplarının veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,


Kişi gruplarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla www.saksisepetim.com’un meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,


Saksı Sepetim tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının ilgili kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da ilgili kişinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.


Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için www.saksisepetim.com kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.


6.2 İşleme Amaçları


Saksı Sepetim, kişisel verileri; aşağıda belirtilen amaçlarla işlemektedir:


Müşteri Grubu için:


Elektronik ticaret ve türk ticaret kanunu uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.


Müşteri memnuniyeti ve/veya tecrübesine yönelik aktivitilerin planlanması.


Yasal, düzenleyici ve şirket yönetimi yükümlülükleri ve doğru uygulama ile uyum sağlanması.


Teslim edilecek ürünün müşteri siparişine uygun olarak hazırlanması ve taahhüt edilen teslim süresi içinde müşteriye ulaşmasının temini


İptal veya iade konusuna ilişkin ürün bedellerinin mümkün olan en kısa sürede müşterinin hesabına aktarılması amacıyla ilgili birime bilgi verilmesi.


Bilginin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin süreçlerin oluşturulması ve uygulanması.


Riskin kabul edilebilir seviyeye çekilmesi.


Risk Yönetimi.


Erişim Yetki ve Kontrol Matrisi Oluşturulması.


Veri Aktarım tekniklerinin tespiti


Veri saklama süreçlerinin ve yöntemlerinin oluşturulması


Uzaktan erişim yöntem ve süreçlerinin belirlenmesi ve icrası


Müşteriye ilişkin CRM uygulamaları çerçevesinde anonim veriler paylaşılarak çıkan sonuçların karar destek sistemlerinde kullanılması.


Kampanya planlamaları, fizibilite çalışmaları ve CRM kapsamında doğru hedeflemelerin yapılması.


Faturaların düzenlenmesi ve düzenli takibi.


Şirket yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.


Müşteri portföyü oluşturmak için veri toplama.


Müşteriye stokta olmayan ürünü getirmek için veri toplama.


Müşteriye tadilat hizmeti verebilmek için veri toplama.


7 KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI


Kişi grubuna ait kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü kişilere (üçüncü taraf şirketlere, üçüncü gerçek kişilere) aktarılabilmektedir.


7.1 Kişisel Verilerin Aktarılması


Kişisel veriler, KVKK Madde 8 ve Madde 9’da öngörülen koşulların gerçekleşmesi durumunda üçüncü kişilere aktarılabilir.


Üyelerin e-posta ve/veya telefon numarası, tekilleştirme ve eşleştirme yapılması amacıyla yurtdışı 3. Kişilerle paylaşılabilmektedir. Siteye üye olmayan çevrimiçi ziyaretçilerin anonim nitelikteki bilgileri, site kullanım alışkanlıkları ile toplanmakta paylaşılabilmektedir.


7.2 Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları


Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan veri konusu kişi gruplarına aktarılabilir:


Saksı Sepetim iş ortaklarına,


Saksı Sepetim tedarikçilerine,


Saksı Sepetim iştiraklerine,


Saksı Sepetim hissedarlarına,


Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,


Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.


Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda yer almaktadır.


8 KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ


Saksı Sepetim tarafından işlenen kişisel verilerin saklanma süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:


 


Müşteri


Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Finansal Bilgi

Hukuki İşlem Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri


Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl


 


Soruşturmayı veya yargılamayı yürüten makamı temsil eden kamu görevlisi


Kimlik Bilgisi

Hukuki İşlem Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri


Kesin hükümden itibaren 10 yıl 


Müşteri Verisi


İletişim Bilgisi


Hukuki ilişki sona erdikten sonra ; ticari elektronik ileti izninin geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl, elektronik ticarete ilişkin her türlü kayıt 3 yıl, 5651 sayılı kanuna göre trafik bilgileri 2 yıl, VUK , TBK, TTK, Tüketicinin Korunması Kanunu uyarınca 10 yıl


 


 


Çevrimiçi Ziyaretçi Verisi


İşlem Güvenliği Bilgisi Risk Yönetimi Bilgisi


2 yıl


 


Müşteri Verisi


Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Finansal Bilgi

Müşteri İşlem Bilgisi

İşlem Güvenliği Bilgisi

Risk Yönetimi Bilgisi

Hukuki İşlem Bilgisi


10 yıl


 


Müşteri Verisi


Kimlik Bilgisi

Finansal Bilgi

İletişim Bilgisi


VUK a göre 5 Yıl, TTK ya göre 10 Yıl


SATIN ALMA


Çalışan Verisi


Kimlik Bilgisi

Kurumsal Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi


Hukuki ilişki sona erdikten sonra 5 yıl


 


 


Özel Nitelikli Kişisel Veri (Fotoğraf,video kayıtları)


Hukuki ilişki sona erdikten sonra 70 yıl


9 KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ


Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler alınmaktadır.


Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkasının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanır. Sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerin güvenliği sağlanırken diğer kişisel verilere göre daha katı önlemler alınır.


Yetkilendirilmiş kişiler gereken güvenlik kontrollerinden geçirilir. Ayrıca bu kişiler görev ve sorumlulukları hakkında eğitilir.


Kişisel verilere erişim kayıtları teknik imkânlar elverdiği ölçüde tutulur ve bu kayıtlar düzenli aralıklarla incelenir. Yetkisiz erişim söz konusu olduğunda derhal soruşturma başlatılır.


www.saksisepetim.com, işlenen verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki yükümlülüklere uyar:


Kişisel verilerin korunmasına ilişkin konularda hukuka uygun ve dürüst davranma,


Kişisel verileri doğru, tam ve eksiksiz işleme,


Güncelliğini kaybeden kişisel verilerin güncellenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapma,


Kişisel verilerin işlenmesinde herhangi bir hukuka aykırılık fark ettiğinde ilgili yöneticiyi bilgilendirme,


Kişisel verilere ilişkin kanuni hakların kullanılabilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapma.


10 KİŞİ GRUPLARININ YASAL HAKLARI VE KULLANMA YÖNTEMLERİ


10.1 KVKK Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Haklar


Kişisel verilere ilişkin olarak kişi gruplarının kullanabileceği haklar KVKK Madde 11’de yer almakta olup, aşağıdaki gibidir:


Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,


İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


10.2 Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılmasına İlişkin Esaslar


Kişisel verilere ilişkin hakları kullanmak için  www.saksisepetim.com üyeleri, üye olurken sisteme kaydettikleri e-posta adresleri üzerinden kisiselverilerim@saksisepetim.com adresine gönderecekleri e-posta ile başvuru yapabileceklerdir. Üyeler dışında kalan kişi grupları ise www.saksisepetim.com sayfasında yer alan KVK Başvuru Formu’nu kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu şekilde yapacağınız başvurulara en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.


11 YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK


İşbu POLİTİKA yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. POLİTİKA değişen koşullara ve mevzuata uyum amacıyla güncellenebilecektir. İlgili güncelleme hakkında www.saksisepetim.com üzerinden bilgi verilecektir.


EK-1 POLİTİKADA YER ALAN TANIMLAR


Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.


Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.


Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.Örneğin; Üyeler, Müşteriler…


Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.


Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.


Kişisel Verilerin Korunması : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.


Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.


Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir.


KVKK : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


KVKK başvuru formu için tıklayınız  


KVKK ihlal bildirim formu için tıklayınız 


Saksı Sepetim.com aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:


Saksı Sepetim Tic. A.Ş.